Frame holder for 1 element with adhesive for Simon iO master push-button switch Simon 100
10001910-039

Frame holder for 1 element with adhesive for Simon iO master push-button switch Simon 100

Simon 100
Frame holder for 2 elements with adhesive for Simon iO master push-button switch Simon 100
10001920-039

Frame holder for 2 elements with adhesive for Simon iO master push-button switch Simon 100

Simon 100
Minimum frame 1 matte black element Simon 100
10001610-238

Minimum frame 1 matte black element Simon 100

Simon 100
Minimum frame 1 shiny white element Simon 100
10001610-130

Minimum frame 1 shiny white element Simon 100

Simon 100
Minimum frame 1 element shiny black Simon 100
10001610-138

Minimum frame 1 element shiny black Simon 100

Simon 100
Minimum frame 1 matte white element Simon 100
10001610-230

Minimum frame 1 matte white element Simon 100

Simon 100
Frame for 1 matte black element Simon 100
10000610-238

Frame for 1 matte black element Simon 100

Simon 100
Frame for 1 element shiny white Simon 100
10000610-130

Frame for 1 element shiny white Simon 100

Simon 100
Frame for 1 element shiny black Simon 100
10000610-138

Frame for 1 element shiny black Simon 100

Simon 100
Frame for 1 matte white element Simon 100
10000610-230

Frame for 1 matte white element Simon 100

Simon 100
Minimum frame 2 matte black elements Simon 100
10001620-238

Minimum frame 2 matte black elements Simon 100

Simon 100
Minimum frame 2 shiny white elements Simon 100
10001620-130

Minimum frame 2 shiny white elements Simon 100

Simon 100
Minimum frame 2 elements shiny black Simon 100
10001620-138

Minimum frame 2 elements shiny black Simon 100

Simon 100
Minimum frame 2 matte white elements Simon 100
10001620-230

Minimum frame 2 matte white elements Simon 100

Simon 100
Frame for 2 matte black elements Simon 100
10000620-238

Frame for 2 matte black elements Simon 100

Simon 100
Frame for 2 elements shiny white Simon 100
10000620-130

Frame for 2 elements shiny white Simon 100

Simon 100
Frame for 2 elements shiny black Simon 100
10000620-138

Frame for 2 elements shiny black Simon 100

Simon 100
Frame for 2 matte white elements Simon 100
10000620-230

Frame for 2 matte white elements Simon 100

Simon 100
Minimum frame 3 shiny white elements Simon 100
10001630-130

Minimum frame 3 shiny white elements Simon 100

Simon 100
Minimum frame 3 elements shiny black Simon 100
10001630-138

Minimum frame 3 elements shiny black Simon 100

Simon 100
Minimum frame 3 matte white elements Simon 100
10001630-230

Minimum frame 3 matte white elements Simon 100

Simon 100
Frame for 3 matte black elements Simon 100
10000630-238

Frame for 3 matte black elements Simon 100

Simon 100
Frame for 3 elements shiny white Simon 100
10000630-130

Frame for 3 elements shiny white Simon 100

Simon 100
Frame for 3 elements shiny black Simon 100
10000630-138

Frame for 3 elements shiny black Simon 100

Simon 100
Frame for 3 matte white elements Simon 100
10000630-230

Frame for 3 matte white elements Simon 100

Simon 100